Úvod / Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci,

v tomto dokumentu bychom Vás chtěli informovat o tom, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, které jste nám sdělili v souvislosti s Vaší registrací na námi pořádaný kurz prostřednictvím internetových stránek https://novapedagogika.cz/ a v souvislosti s Vaší účastí na takovém kurzu. 

Tímto dokumentem vůči Vám plníme naši informační povinnost ve smyslu čl. 12, čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

A.  Kdo je správcem Vámi poskytnutých osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat?

Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů je společnost Porta Aurea s.r.o. se sídlem Husova 242/9, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00, IČO: 27635716, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 120488 (dále též jen „naše Společnost“). 

Ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat poštou na adrese Porta Aurea s.r.o., Husova 242/9, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00, nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adrese zivapedagogika@gmail.com.

Namísto Vás nás ohledně zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů může kontaktovat Vámi zvolený zástupce, který se nám prokáže písemnou plnou mocí. 

B.  Jaké kategorie Vašich osobních údajů zpracováváme?

Zpravidla zpracováváme následující osobní údaje:

 1. jméno a příjmení
 2. datum narození
 3. adresa trvalého bydliště
 4. telefonní číslo 
 5. e-mailová adresa
 6. cookies (na našich webových stránkách https://novapedagogika.cz).
 7. Váš podpis v případě, že vůči nám činíte právní jednání nebo jiný úkon v písemné podobě

V případě kurzů, na které poskytuje dotaci Ministerstvo kultury ČR, pokud ministerstvo takovéto údaj požaduje v rámci podmínek příslušné dotace, zpracováváme též následující osobní údaje, pokud nám k tomu udělíte výslovný souhlas:

 1. státní příslušnost
 2. pohlaví/gender (muž / žena / nebinární)
 3. role (lektor / účastník)
 4. popis zvýšených kompetencí
 5. aktivita (konkrétní kurz)
 6. datum konání aktivity (kurzu)

C.  Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme a co je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli naplnit účel smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/uzavřela a na základě které jste si u nás zakoupili kurz (zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Pokud jste fyzická osoba, s ohledem na povahu námi poskytovaných služeb Vám nemůžeme naše služby poskytnout, aniž bychom od Vás měli následující osobní údaje v podobě:

 1. Vašeho jména a příjmení
 2. Vaší adresy trvalého bydliště
 3. Vašeho data narození
 4. Vaší e-mailové adresy a telefonního čísla za účelem komunikace v souvislostí Vaší rezervací kurzu a jejích případných změn

Shora uvedené osobní údaje dále zpracováváme pro účely oprávněných zájmů naší Společnosti. Tyto oprávněné zájmy definujeme jako (a) ochranu našich práv vyplývajících z uzavřené smlouvy, pokud dojde k jejímu porušení z Vaší strany nebo (b) pokud v souvislosti s uzavřenou smlouvou vůči nám uplatníte jakýkoliv Váš nárok anebo (c) pro účely přímého marketingu. Vaše osobní údaje tak zpracováváme pro účely jejich využití při soudním a exekučním vymáhání našich nároků a práv v případě Vašeho porušení smlouvy a pro účely právní obrany v případě, že proti nám v souvislosti s uzavřenou smlouvou vznesete jakýkoliv nárok (zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že máte právo podat námitku podle čl. 21 GDPR proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu našich oprávněných zájmů, jak jsme je vymezili výše. 

Pro účely oprávněných zájmů naší Společnosti, jak je uvedeno výše, taktéž zpracováváme Váš podpis, a to v případě, že vůči nám učiníte právní jednání v písemné formě.

D.  Kdo je příjemcem Vašich osobních údajů?

Příjemcem Vašich osobních údajů je primárně naše Společnost.

S ohledem na povahu služeb, které Vám podle smlouvy budou z naší strany poskytovány, mohou být Vaše osobní údaje Vaše osobní údaje uvedené v části B. pod písmeny (a) až (g) v nezbytně nutném rozsahu též poskytovány:

 1. lektorům Vámi objednaných kurzů,
 2. právním zástupcům naší Společnosti pro účely vymáhání dlužných pohledávek a/nebo ochrany našich práv v případě porušení smlouvy z Vaší strany a/nebo naší obrany proti Vámi vzneseným nárokům,
 3. subjektům zabývajícím se a/nebo pověřeným vymáháním dlužných pohledávek,
 4. státním a správním orgánům, pokud o jejich poskytnutí budeme požádáni, v souvislosti s výkonem působnosti takovýchto orgánů.

V případě kurzů, na které poskytuje dotaci Ministerstvo kultury ČR, pokud jste nám k tomu udělili souhlas, poskytujeme některé Vaše osobní údaje také Ministerstvu kultury ČR (Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1, IČO: 00023671), a to pro interní účely ministerstva a za účelem ministerstvem zpracovávaných výkazů pro Evropskou komisi. Ministerstvu poskytujeme pouze takové osobní údaje, jejichž poskytnutí po nás ministerstvo požaduje v rámci podmínek poskytnuté dotace. V současné době od nás Ministerstvo kultury ČR požaduje předání následujících osobních údajů: 

 1. jméno a příjmení
 2. datum narození
 3. státní příslušnost
 4. pohlaví/gender (muž / žena / nebinární)
 5. role (lektor / účastník)
 6. popis zvýšených kompetencí
 7. aktivita (konkrétní kurz)
 8. datum konání aktivity (kurzu)

E.  Budou Vaše osobní údaje předávány do zahraničí?

Ne, Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

F.  Jak dlouho budou Vaše osobní údaje Společností zpracovávány?

Pokud se týká osobních údajů, ohledně kterých byl z Vaší strany udělen souhlas k jejich zpracování (nastal-li takový případ), jak jsou takovéto osobní údaje popsány v souhlasu, ty budou zpracovávány po dobu, na jakou byl Váš souhlas udělen. Ohledně informací, na jakou dobu byl Váš souhlas se zpracováním osobních údajů udělen, nás můžete kontaktovat na adrese nebo e-mailové adrese, které jsou uvedeny v části A. výše.

Pokud se týká osobních údajů, které zpracováváme na základě příslušných ustanovení vyplývajících z GDPR (viz část C. výše), ty budou zpracovávány po dobu nutnou k realizaci uzavřené smlouvy, po dobu nutnou k prokázání realizace smlouvy podle účetních a daňových předpisů příslušným orgánům České republiky a po dobu nutnou k ochraně našich práv v případě sporů vyplývajících ze smlouvy, ve všech případech však vždy nejméně po dobu, kdy běží promlčecí lhůta ohledně případných nároků, ať Vašich či naší Společnosti, plynoucích z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s uzavřenou smlouvou. Délka promlčecí lhůty je uvedena v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).

G.  Jakým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány? Jak budou Vaše osobní údaje chráněny?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem v elektronickém systému Společnosti, a v hmotné podobě. 

Naše Společnost udržuje příslušná technická a organizační opatření, aby Vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly dostatečně chráněny před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou nebo zničením.

H.  Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Dovolujeme si Vás tímto informovat o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů:

 1. Pokud jste udělil/udělila Váš souhlas se zpracováním Vašich určitých osobních údajů, máte právo Vámi udělený souhlas odvolat. Vaše odvolání souhlasu můžete učinit prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu zivapedagogika@gmail.com, ve kterém výslovně uvedete, ohledně kterých Vašich osobních údajů svůj souhlas s jejich zpracováním odvoláváte. 

V souvislosti s odvoláním Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů si Vás dovolujeme informovat, že naše Společnost je nadále oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud je účel zpracování založen jiným důvodem předvídaným GDPR, než je Váš souhlas.

Současně si Vás dovolujeme upozornit, že v případě odvolání Vašeho souhlasu není jakkoliv dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů vyplývající z Vámi uděleného souhlasu. Tedy i po odvolání Vašeho souhlasu bude zpracování Vašich osobních údajů z naší strany v době platnosti Vašeho souhlasu nadále považováno za zákonné.

 1. Máte právo požadovat o přístup k Vašim osobním údajům v rozsahu dle čl. 15 GDPR.
 2. Máte právo na opravu poskytnutých osobních údajů dle čl. 16 GDPR.
 3. Máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 4. Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 18 GDPR.
 5. Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci dle čl. 20 GDPR, tj. můžete nás požádat o předání Vašich osobních údajů k jinému správci.
 6. Máte právo vznést námitku dle čl. 21 GDPR proti zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší Společnosti, pokud naše Společnost zpracovává osobní údaje pro účely svých oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích osob, včetně námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Námitku můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části A. výše.
 7. Máte právo podat proti nám jako správci Vašich osobních údajů stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/ ) (čl. 77 GDPR).

Pokud se rozhodnete některá ze shora uvedených práv využít, máme povinnost Vás identifikovat, tedy ověřit, zdali o výkon práv žádá osoba, které se námi zpracovávané osobní údaje týkají.

I.  Je poskytnutí Vašich osobních údajů nezbytným předpokladem pro rezervaci kurzu, resp. k uzavření smlouvy s naší Společností?

Jak jsme uvedli v části C. výše, pokud jste fyzická osoba, bez poskytnutí (a) Vašeho jména a příjmení, (b) Vaší adresy trvalého bydliště a (c) Vašeho data narození a (d) Vaší e-mailové adresy a telefonního čísla, Vám s ohledem na povahu a druh služeb poskytovaných ze strany Společnosti nemůžeme naše služby poskytnout. Tyto údaje jsou nezbytné pro uzavření smlouvy s námi (identifikace smluvních stan, identifikace osob, kterým má být poskytnuta služba, poskytnutí služby, komunikace ohledně Vaší rezervace konkrétního kurzu a jejích případných změn) a bez jejich poskytnutí nemůže být smlouva uzavřena.

J.  Co se rozumí zpracováním osobních údajů?

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, ať je prováděna mechanicky nebo pomocí automatizovaných postupů. Zpracování zahrnuje shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů.

K.  Další informace

Pokud změníme účel zpracování Vašich osobních údajů, budeme Vás o tom předem informovat.

Za Porta Aurea s.r.o.

Lucie Kukulová