Úvod / Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

pro kurzy pořádané v Ateliéru živé pedagogiky a tvorby společností Porta Aurea s.r.o. verze 1/2022

1. Co je předmětem tohoto dokumentu?

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále též jen „VOP“) je úprava právních vztahů týkajících se kurzů pořádaných naší společností Porta Aurea s.r.o. se sídlem Husova 242/9, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00, IČO: 27635716, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 120488 (dále jen „naše Společnost“).

2. Jak se můžete na kurzy přihlásit, od kdy je přihláška závazná a kdy dojde k uzavření smlouvy?

Prezentace jednotlivých kurzů na našich níže uvedených Internetových stránkách sama o sobě nepředstavuje nabídku k uzavření smlouvy.

Váš zájem o účast na konkrétním kurzu pořádaném naší Společností můžete projevit prostřednictvím sekce „Kurzy“ na internetových stránkách https:// novapedagogika.cz/ (dále jen „Internetové stránky“), a to volbou konkrétního kurzu, následným vyplněním objednávkového formuláře a kliknutím na tlačítko „Odeslat přihlášku“. Ve formuláři je nutné vyplnit všechny požadované informace. Tím však ještě není Vaše přihláška závazná, a nedochází k uzavření smlouvy. Na email uvedený jako “kontaktní osoba” přijde potvrzení o přijetí přihlášky a výzva k platbě (odkaž na proforma fakturu), a také odkaz na tyto obchodní podmínky.

3. Jak budete hradit kurzovné?

Cena kurzovného je uvedena u každého konkrétního kurzu na našich Internetových stránkách. Placení kurzovného je možné pouze bankovním převodem. Číslo účtu, datum splatnosti kurzovného a další platební údaje budou uvedeny v zálohové tzv proforma faktuře, kterou Vám zašleme na Váš e-mail. Tato Proforma faktura není daňový doklad.

Řádné a včasné uhrazení kurzovného je podmínkou pro to, abyste se mohli zúčastnit kurzu. Za uhrazení kurzovného se považuje připsání částky kurzovného dle pokynů uvedených v proforma faktuře na uvedený bankovní účet, ideálně přes QR kód. Pokud kurzovné dle údajů uvedených v proforma včas (tj. ve lhůtě uvedené v proforma faktuře) neuhradíte, pošleme Vám ještě upomínku. Pokud platba nebude připsána na náš účet ani po 7 pracovních dnech od odeslání upomínky, smlouva mezi Vámi a naší Společností se automaticky ruší. Nebude Vám umožněna účast na kurzu, pokud se výslovně prostřednictvím e-mailu nedohodneme jinak. Pokud jste kurz hradil/a a přesto Vám přišla upomínka, zřejmě nastala chyba v párování plateb, velmi často bývá chyba ve Vámi zadaném variabilním symbolu. Prosíme v tomto případě o zaslání dokladu o provedené platbě. Ihned po připsání kurzovného na náš účet se automaticky vystaví Faktura – daňový doklad. Bude zaslána (s dalšími instrukcemi) na emailovou adresu uvedenou jako kontaktní adresa v přihlášce. Od této chvíle je Vaše přihlášení do kurzu závazné.

4. Je možné objednaný kurz stornovat nebo převést účast na kurzu na jinou osobu?

Vaši objednávku kurzu můžete stornovat (a odstoupit tak od smlouvy) nejpozději 7 dní před zahájením kurzu, a to zasláním e-mailu s požadavkem na stornování Vaší účasti na Vámi objednaném kurzu. E-mail s žádostí o stornování musíte zaslat na e-mailovou adresu zivapedagogika@gmail.com, a to z e-mailu na který jste uvedli v Podrobné přihlášce. V žádosti o stornování musíte uvést:

  • že žádáte o stornování Vaší účasti;
  • uvést název a termín konání kurzu, kterého se storno týká.

Pokud jste již zaplatili kurzovné a svoji objednávku stornujete včas a v souladu s těmito VOP, do 7 pracovních dnů Vám vrátíme zaplacené kurzovné, a to odesláním na bankovní účet, že kterého bylo kurzovné zaplaceno.

Méně než 7 dní před zahájením kurzu již není možné objednávku stornovat, nicméně můžete účast převést na jinou osobu, pokud nám nejpozději 12 hodin před zahájením kurzu e-mailem sdělíte jméno a příjmení osoby, která se kurzu zúčastní místo Vás. E-mail musíte zaslat na e-mailovou adresu zivapedagogika@gmail.com, a to z e-mailu který jste uvedli v Podrobné přihlášce. Vaši účast na kurzu můžete samozřejmě výše uvedeným způsobem převést na jinou osobu i dříve než 7 dní před zahájením kurzu.

Nejpozději 12 hodin před zahájením kurzu nás můžete požádat o změnu kurzu z Vámi rezervovaného kurzu na jiný kurz pořádaný naší Společností v jiném termínu, u kterého je kurzovné ve stejné výši jako u Vámi rezervovaného kurzu. Žádost je nutné zaslat na e-mailovou adresu zivapedagogika@gmail.com, a to z e-mailu který jste uvedli v Podrobné přihlášce. V žádosti je nutné specifikovat kurz, který máte rezervovaný, a kurz, který byste chtěli absolvovat místo něj, včetně konkrétního termínu. Vašemu požadavku na změnu kurzu se budeme snažit vyhovět, pokud to bude z kapacitních důvodů možné, nicméně nemůžeme Vám garantovat, že Vašemu požadavku vyhovíme. V případě, že Vašemu požadavku na změnu kurzu nevyhovíme, nemáte nárok na vrácení kurzovného, pokud Vaši objednávku nestornujete v souladu s těmito VOP (tedy nejpozději 7 dní před zahájením kurzu), nebo pokud se nedohodneme jinak.

5. Obdržíte po absolvování kurzu nějaký certifikát?

Většina z kurzů pořádaných naší Společností jsou akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Zda je Vámi vybraný kurz akreditován, se dozvíte v informacích o příslušném kurzu na našich Internetových stránkách. V případě akreditovaných kurzů Vám po řádném absolvování kurzu vystavíme osvědčení o absolvování kurzu.

6. Jak postupovat v případě reklamace?

Ačkoli je naším cílem v co nejvyšší možné míře uspokojit Vaše představy a očekávání, nelze vyloučit, že Vámi zvolený kurz nebude Vaše očekávání a představy v plném rozsahu naplňovat. Veškeré vady a výtky ke kurzu nám musíte oznámit bez zbytečného odkladu po absolvování kurzu (a v případě kurzů trvajících déle než 1 den bez zbytečného odkladu poté, kdy jste se o nich dozvěděli), a to na e-mailovou adresu zivapedagogika@gmail.com.

7. Jak zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro účely plnění smlouvy, dodržení právních povinností naší Společnosti a ochrany práv a oprávněných zájmů naší Společnosti. Podrobnosti ohledně toho, jak budeme Vaše osobní údaje zpracovávat najdete na našich Internetových stránkách v dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“.

8. Jakým právem se řídí vztahy Váš vztah s naší Společností?

Právní vztahy mezi Vámi a naší Společností se řídí právním řádem České republiky.

Jste-li spotřebitelem (tj. fyzickou osobou která si objednává kurz mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání), vztahy mezi Vámi a naší Společnosti neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., v aktuálním znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., v aktuálním znění).

Nejste-li spotřebitelem vztahy mezi Vámi a naší Společnosti neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., v aktuálním znění).

9. Jak nás můžete kontaktovat?

Poštou na adrese Porta Aurea s.r.o., Husova 242/9, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00.

Prostřednictví e-mailu: zivapedagogika@gmail.com

Na tel. čísle 602 255 525 nebo 777 013 711

10. Spory

Naším cílem je, abyste byli s námi pořádanými kurzy maximálně spokojeni. Za tímto účelem se všechny případné spory budeme snažit řešit formou dohody s Vámi. Pokud by se však nepodařilo nalézt smírné řešení, může být případný spor předložen k rozhodnutí příslušnému soudu České republiky.

V případě, že jste si kurz objednali jako spotřebitel, máte také právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, na adrese Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, web: https://adr.coi.cz/.

Tyto všeobecné obchodní podmínky verze 1/2022 nabývají platnosti a účinnosti dne 1. prosince 2022.

Za Porta Aurea s.r.o.

Lucie Kukulová